Văn bản Mặt Trận Trung Ương

Loại văn bản Văn bản Mặt Trận Trung Ương
Số / Ký hiệu Số: 07/CTr-MTTW
Trích yếu Chương trình hành động Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính tri; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”
Ngày ban hành 2022-03-28
Ngày hết hạn
Người ký Lê Tiến Châu
Chức vụ Phó Chủ tịch - Tông thư ký ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Cơ quan ban hành Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Đính kèm