Văn bản Mặt Trận Trung Ương

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm (PDF)
Số: 350/KH-MTTW-BTT 21/10/2021 Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ... Kế hạch Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Cụm thi đua các Tổ chức thành viên năm 2021

Văn bản Mặt Trận Trung Ương

Số ký hiệu: Số: 350/KH-MTTW-BTT
Ngày ban hành: 21/10/2021
Cơ quan ban hành: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ...
Trích yếu: Kế hạch Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Cụm thi đua các Tổ chức thành viên năm 2021
File đính kèm: