Văn bản hướng dẫn

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm (PDF)
Số 95/TB-MTTQ-BTT 02/06/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Thông báo Phân bổ khen thưởng trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tham gia công tác bầu cử đại...
05/LCT-MTTQ-BTT 29/04/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 5 năm 2021
03/LCT-BBT 01/03/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Thông báo chương trình công tác tháng 3 năm 2021
02/LCT-MTTQ-BTT 28/01/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Thông báo chương trình công tác tháng 02 năm 2021
01/LCT-MTTQ-BTT 31/12/2020 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Thông báo chương trình công tác tháng 01 năm 2021
24/HD-MTTQ-BTT 11/03/2020 UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt nam ở nước ngoài năm 2020
27/HD-MTTQ-BTT 05/03/2020 Hướng dẫn thành lập Ủy ban MTTQVN xã, phường, thị trấn thực hiện sáp nhập theo Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính...
21/TLCT-MTTQ-BTT 04/03/2020 UBMTTQ Việt Nam Nghệ An Thể lệ cuộc thi hiến kế giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Văn bản hướng dẫn

Số ký hiệu: Số 95/TB-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 02/06/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Thông báo Phân bổ khen thưởng trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tham gia công tác bầu cử đại...
File đính kèm:
Số ký hiệu: 05/LCT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 29/04/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 5 năm 2021
File đính kèm:
Số ký hiệu: 03/LCT-BBT
Ngày ban hành: 01/03/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Thông báo chương trình công tác tháng 3 năm 2021
File đính kèm:
Số ký hiệu: 02/LCT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 28/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Thông báo chương trình công tác tháng 02 năm 2021
File đính kèm:
Số ký hiệu: 01/LCT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 31/12/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Thông báo chương trình công tác tháng 01 năm 2021
File đính kèm:
Số ký hiệu: 24/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 11/03/2020
Cơ quan ban hành: UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt nam ở nước ngoài năm 2020
File đính kèm:
Số ký hiệu: 27/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/03/2020
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Hướng dẫn thành lập Ủy ban MTTQVN xã, phường, thị trấn thực hiện sáp nhập theo Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính...
File đính kèm:
Số ký hiệu: 21/TLCT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 04/03/2020
Cơ quan ban hành: UBMTTQ Việt Nam Nghệ An
Trích yếu: Thể lệ cuộc thi hiến kế giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...
File đính kèm: