Văn bản Mặt Trận Trung Ương

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm (PDF)
Số: 3729/MTTW-BTT 29/03/2022 Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam Công văn V/v gửi báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trước kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV
Số: 07/CTr-MTTW 28/03/2022 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Chương trình hành động Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh...
Số: 350/KH-MTTW-BTT 21/10/2021 Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ... Kế hạch Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Cụm thi đua các Tổ chức thành viên năm 2021

Văn bản Mặt Trận Trung Ương

Số ký hiệu: Số: 3729/MTTW-BTT
Ngày ban hành: 29/03/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam
Trích yếu: Công văn V/v gửi báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trước kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số: 07/CTr-MTTW
Ngày ban hành: 28/03/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Trích yếu: Chương trình hành động Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh...
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số: 350/KH-MTTW-BTT
Ngày ban hành: 21/10/2021
Cơ quan ban hành: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ...
Trích yếu: Kế hạch Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Cụm thi đua các Tổ chức thành viên năm 2021
File đính kèm: