Văn bản phối hợp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm (PDF)
5633/BNV-CQĐP 02/10/2023 BỘ NỘI VỤ BỘ NỘI VỤ TRẢ LỜI Ý KIẾN CỬ TRI
6721/BCT-KHTC 29/09/2023 BỘ CÔNG THƯƠNG Bộ Công thương trả lời ý kiến cử tri
5388/BGDDT-VP 29/09/2023 BỘ GIÁO DỤC TRẢ LỜI Ý KIẾN CỬ TRI NGHỆ AN
8004/BKHĐT-TH 28/09/2023 BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ BỘ KHĐT TRẢ LỜI Ý KIẾN CỬ TRI NGHỆ AN
3430/BCA-V01 25/09/2023 BỘ CÔNG AN Bộ Công an trả lời ý kiến cử tri
3440/BCA-V01 25/09/2023 BỘ CÔNG AN Bộ Công an trả lời ý kiến cử tri thành phố Vinh
Số 42/TTr-MTTQ-BTT 25/12/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Tờ trình về việc đề nghị hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tại...

Văn bản phối hợp

Số ký hiệu: 5633/BNV-CQĐP
Ngày ban hành: 02/10/2023
Cơ quan ban hành: BỘ NỘI VỤ
Trích yếu: BỘ NỘI VỤ TRẢ LỜI Ý KIẾN CỬ TRI
File đính kèm:
Số ký hiệu: 6721/BCT-KHTC
Ngày ban hành: 29/09/2023
Cơ quan ban hành: BỘ CÔNG THƯƠNG
Trích yếu: Bộ Công thương trả lời ý kiến cử tri
File đính kèm:
Số ký hiệu: 5388/BGDDT-VP
Ngày ban hành: 29/09/2023
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: BỘ GIÁO DỤC TRẢ LỜI Ý KIẾN CỬ TRI NGHỆ AN
File đính kèm:
Số ký hiệu: 8004/BKHĐT-TH
Ngày ban hành: 28/09/2023
Cơ quan ban hành: BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
Trích yếu: BỘ KHĐT TRẢ LỜI Ý KIẾN CỬ TRI NGHỆ AN
File đính kèm:
Số ký hiệu: 3430/BCA-V01
Ngày ban hành: 25/09/2023
Cơ quan ban hành: BỘ CÔNG AN
Trích yếu: Bộ Công an trả lời ý kiến cử tri
File đính kèm:
Số ký hiệu: 3440/BCA-V01
Ngày ban hành: 25/09/2023
Cơ quan ban hành: BỘ CÔNG AN
Trích yếu: Bộ Công an trả lời ý kiến cử tri thành phố Vinh
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 42/TTr-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 25/12/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Tờ trình về việc đề nghị hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tại...
File đính kèm: