Văn bản hướng dẫn

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm (PDF)
89/KH-MTTQ-BTT 25/09/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kế hoạch tổ chức tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ...
88/KH-MTTQ-BTT 22/09/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XV,nhiệm kỳ 2024 -2029
92/QĐ-MTTQ-BTT 22/09/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Quyết định thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XV, nhiệm kỳ...
80 /HD-MTTQ-BTT 29/08/2023 Ủy ban MTTQVN tỉnh Hướng dẫn tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ...
Số 13/QĐ-MTTQ-BTT 24/03/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động Trang Thông tin điện tử (Website), “Trang cộng đồng” (Fanpage) của Ủy ban...
Số 10/QĐ-MTTQ-BTT 06/03/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Quyết định Kiện toàn Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử, "Trang cộng đồng" (Fanpage) của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc...
Số 19/KH-MTTQ-BTT 01/03/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kế hoạch Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”...
Số: 13 /QĐ-MTTQ-UB 30/03/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Quyết định Về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...
Số: 39/HD-MTTQ-BTT 30/03/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Hướng dẫn Tiêu chí thi đua, khen thưởng năm 2022
Số 03/HD-MTTQ-BTT 14/01/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022 (1)
Công văn 07/MTTQ-BTT 05/01/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Về việc triển khai tết người nghèo xuân NhâM Dần
Số 95/TB-MTTQ-BTT 02/06/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Thông báo Phân bổ khen thưởng trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tham gia công tác bầu cử đại...
05/LCT-MTTQ-BTT 29/04/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 5 năm 2021
03/LCT-BBT 01/03/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Thông báo chương trình công tác tháng 3 năm 2021
02/LCT-MTTQ-BTT 28/01/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Thông báo chương trình công tác tháng 02 năm 2021
01/LCT-MTTQ-BTT 31/12/2020 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Thông báo chương trình công tác tháng 01 năm 2021
24/HD-MTTQ-BTT 11/03/2020 UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt nam ở nước ngoài năm 2020
27/HD-MTTQ-BTT 05/03/2020 Hướng dẫn thành lập Ủy ban MTTQVN xã, phường, thị trấn thực hiện sáp nhập theo Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính...
21/TLCT-MTTQ-BTT 04/03/2020 UBMTTQ Việt Nam Nghệ An Thể lệ cuộc thi hiến kế giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Văn bản hướng dẫn

Số ký hiệu: 89/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 25/09/2023
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ...
File đính kèm:
Số ký hiệu: 88/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 22/09/2023
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XV,nhiệm kỳ 2024 -2029
File đính kèm:
Số ký hiệu: 92/QĐ-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 22/09/2023
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Quyết định thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XV, nhiệm kỳ...
File đính kèm:
Số ký hiệu: 80 /HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 29/08/2023
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQVN tỉnh
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ...
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 13/QĐ-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 24/03/2023
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động Trang Thông tin điện tử (Website), “Trang cộng đồng” (Fanpage) của Ủy ban...
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 10/QĐ-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 06/03/2023
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Quyết định Kiện toàn Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử, "Trang cộng đồng" (Fanpage) của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc...
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 19/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 01/03/2023
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Kế hoạch Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”...
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số: 13 /QĐ-MTTQ-UB
Ngày ban hành: 30/03/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Quyết định Về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số: 39/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 30/03/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Hướng dẫn Tiêu chí thi đua, khen thưởng năm 2022
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 03/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 14/01/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022 (1)
File đính kèm:
Số ký hiệu: Công văn 07/MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/01/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Về việc triển khai tết người nghèo xuân NhâM Dần
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 95/TB-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 02/06/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Thông báo Phân bổ khen thưởng trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tham gia công tác bầu cử đại...
File đính kèm:
Số ký hiệu: 05/LCT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 29/04/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 5 năm 2021
File đính kèm:
Số ký hiệu: 03/LCT-BBT
Ngày ban hành: 01/03/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Thông báo chương trình công tác tháng 3 năm 2021
File đính kèm:
Số ký hiệu: 02/LCT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 28/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Thông báo chương trình công tác tháng 02 năm 2021
File đính kèm:
Số ký hiệu: 01/LCT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 31/12/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Thông báo chương trình công tác tháng 01 năm 2021
File đính kèm:
Số ký hiệu: 24/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 11/03/2020
Cơ quan ban hành: UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt nam ở nước ngoài năm 2020
File đính kèm:
Số ký hiệu: 27/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/03/2020
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Hướng dẫn thành lập Ủy ban MTTQVN xã, phường, thị trấn thực hiện sáp nhập theo Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính...
File đính kèm:
Số ký hiệu: 21/TLCT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 04/03/2020
Cơ quan ban hành: UBMTTQ Việt Nam Nghệ An
Trích yếu: Thể lệ cuộc thi hiến kế giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...
File đính kèm: