Văn bản cấp Tỉnh

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm (PDF)
Số 21-CT/TTU 10/03/2023 Tỉnh ủy Nghệ An Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành hành Chỉ thị số 21-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối...
Số: 211 /KH-UBND 30/04/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” tỉnh Nghệ An năm 2022
Số 45/KH-MTTQ-BTT 05/04/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kế hoạch Tổ chức Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội đối với dự thảo dự án Luật thực hiện dân chủ ở...
Số: 02/NQ-HĐND 25/03/2022 Hội đồng nhân dấn tỉnh Nghệ An Nghị quyết Về việc xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa...
Số: 05/NQ-HĐND 25/03/2022 Hội đồng nhân dấn tỉnh Nghệ An Nghị quyết về chủ trương chuyến mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa...
Số: 04/NQ-HĐND 25/03/2022 Hội đồng nhân dấn tỉnh Nghệ An Nghị quyết Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực...
Số 31/QĐ-MTTQ-BTT 19/04/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Quyết định kiện toàn Tổ công tác giúp đỡ xã Yên Na, huyện Tương Dương

Văn bản cấp Tỉnh

Số ký hiệu: Số 21-CT/TTU
Ngày ban hành: 10/03/2023
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Nghệ An
Trích yếu: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành hành Chỉ thị số 21-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối...
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số: 211 /KH-UBND
Ngày ban hành: 30/04/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” tỉnh Nghệ An năm 2022
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 45/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/04/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Kế hoạch Tổ chức Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội đối với dự thảo dự án Luật thực hiện dân chủ ở...
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số: 02/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 25/03/2022
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dấn tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Nghị quyết Về việc xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa...
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số: 05/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 25/03/2022
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dấn tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Nghị quyết về chủ trương chuyến mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa...
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số: 04/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 25/03/2022
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dấn tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Nghị quyết Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực...
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 31/QĐ-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 19/04/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Quyết định kiện toàn Tổ công tác giúp đỡ xã Yên Na, huyện Tương Dương
File đính kèm: