ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC LÀ SỨC MẠNH, LÀ CỘI NGUỒN CỦA MỌI THÀNH CÔNG

14:11 16/11/2023

Võ Thị Minh sinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Đại đoàn kết toàn dân tộc làtư tưởng bản , nhất quán xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh , bởi theo Bác , đoàn kết làm nên sức mạnh và là cội nguồn của mọi thành công : Đoàn kết một lực lượng địch của chúng ta để khắc phục khó khăn , giành lấy thắng lợi ”.

Trong mỗi giai đoạn lịch sử, với chức năng, vai trò tập hợp, đoàn kết các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo và các thành phần trong xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hiệu triệu, quy tụ, tập hợp nhân dân thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc, chung sức, chung lòng quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ chính trị vẻ vang của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trên tinh thần “lấy dân làm gốc”, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động, nguyên tắc hiệp thương dân chủ được coi là “chìa khóa vạn năng”, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết cả dân tộc “một lòng, một dạ” theo Đảng làm nên những thắng lợi vẻ vang, viết lên những trang sử hào hùng của cả dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “ Trong bầu trời không có gì quý bằng Nhân dân; không có sức mạnh nào vô địch như sức mạnh đoàn kết của Nhân dân. Nước phải lấy dân làm gốc. Gốc có vững cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân”. Nghiên cứu toàn bộ di cảo của Người có thể nhận thấy cụm từ “đoàn kết” được Người nhắc tới hơn 2000 lần và cụm từ “đại đoàn kết” được Người nhắc tới hơn 80 lần, điều đó nói lên sự quan tâm đối với vấn đề đoàn kết ở mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh của lịch sử, đồng thời tỏ rõ tầm chiến lược tư tưởng đoàn kết của Người. “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công” không chỉ là bài học kinh nghiệm mà còn là khẩu hiệu hành động của cả hệ thống chính trị, của mỗi tổ chức, đoàn thể.

Thực hiện lời dạy của Người, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảng ta luôn xác định: Đoàn kết là giá trị cốt lõi, đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Thấm nhuần tư tưởng về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “chúng ta phải lấy đoàn kết mà xoay vần vận mệnh, giữ gìn dân tộc và bảo vệ nước nhà” , xuyên suốt trong các hoạt động của mình, với nguyên tắc “trên vì nước, dưới vì nhà, một là ích nước, hai là lợi dân”; trong suốt những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói chung, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nói riêng, đã thể hiện rõ vai trò cầu nối quan trọng, gắn kết mối quan hệ “máu thịt” giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, thông qua các cuộc vận động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng do MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phát động đã ngày càng đi vào cuộc sống, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, được các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng. Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên tất cả các lĩnh vực, phát huy ngày càng tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền chăm lo công tác an sinh xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân.

Với phương châm “hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe tiếng dân, hành động vì dân” , lấy khu dân cư, tổ dân phố, thôn, bản là địa bàn quan trọng để tổ chức các hoạt động; MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ trực tiếp ở địa phương; tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội ngày càng có trọng tâm, trọng điểm và đi vào thực chất, có chiều sâu, thu hút nhiều cấp, nhiều ngành quan tâm. Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tích cực tích cực lắng nghe, tập hợp những kiến nghị và nguyện vọng của Nhân dân để phản ánh với Đảng và Nhà nước nhất là những vấn đề bức thiết, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, vận động các tầng lớp nhân dân thiết thực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập quốc tế”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Tết vì người nghèo”…, kết quả kêu gọi, vận động hỗ trợ an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, những đối tượng yếu thế trong 20 năm qua đạt trên 2.246 tỷ đồng, trong đó, riêng giai đoạn 2019 – 2023, trong 5 năm đạt trên 1.630 tỷ đồng (chiếm 72,6% so với cả giai đoạn 20 năm) và gần đây, thực hiện Chỉ thị số 21 CT/TU ngày 10/02/2023 của Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023 – 2025 đã nhanh chóng lan tỏa và đi vào cuộc sống, với nguồn lực đăng ký ủng hộ lên tới hơn 638 tỷ đồng, tương ứng 12.618 căn nhà và đã thực hiện được 4.752 căn nhà (tương đương 310 tỷ đồng). Đây chính là những con số biết nói, là kết quả của lòng dân, là niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, là minh chứng rõ nét nhất về khơi dậy và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là sự vào cuộc kịp thời, đồng bộ của cả hệ thống chính trị; đã cộng hưởng, tạo nên sự gắn kết cộng đồng, khát vọng vươn lên trong nhân dân, góp phần làm cho tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, từng bước đột phá, phát triển nhanh, bền vững

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng đoàn công tác làm lễ bàn giao nhà cho các hộ nghèo tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn.

Để tiếp tục thực hiện sứ mệnh và nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, với vai trò là “nòng cốt” , MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xác định, phải tích cực, chủ động đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; quyết tâm chuyển trạng thái hoạt động từ “Hành chính” sang “Hành động” , theo đó:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tập hợp, khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, tăng cường mối quan hệ “máu thịt” giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; nắm chắc tình hình của Nhân dân, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Nhân dân, chủ động định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động.

Hai là, động viên, khích lệ, khơi dậy và phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí khát vọng làm giàu và vươn lên thoát nghèo của Nhân dân; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tinh thần vì cộng đồng, tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội, quốc phòng an ninh gắn với đảm bảo an sinh xã hội, “không để ai bị bỏ lại phía sau” ;

Ba là, thực hiện tốt phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" , lấy sự hài lòng của người dân làm tiêu chí hành động, giám sát và phản biện xã hội; mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết và đồng thuận xã hội, nhằm khơi thông và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ khi “manh nha” ở cơ sở; chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc giải quyết những thách thức, những vấn đề khó, mới phát sinh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; tăng cường và củng cố niềm tin sâu sắc, kiên định của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Phát huy truyền thống vẻ vang 93 năm qua, hướng tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, đội ngũ cán bộ Mặt trận - những hạt nhân đoàn kết sẽ luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu Cán bộ làm công tác Mặt trận phải tích cực và phải chủ động giúp cấp uỷ Đảng lãnh đạo công tác Mặt trận, phổ biến và thực hiện chính sách của Đảng về Mặt trận; làm việc phải kiên nhẫn, phải tha thiết với công tác Mặt trận ; tiếp tục trau dồi kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, chính kiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, trước nhân dân; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; bám sát thực tiễn cuộc sống, sâu sát hơn cùng nhân dân, quyết tâm xây dựng hình ảnh Người cán bộ Mặt trận tận tụy trong lòng dân" , chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, khẳng định vị thế của Mặt trận trong hệ thống chính trị, xứng đáng là “cầu nối” của mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân; góp phần vun đắp thêm sự lớn mạnh không ngừng của Mặt trận - “Mái nhà chung” của các tầng lớp Nhân dân; phát huy, làm dày thêm những trang truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Với niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước và trách nhiệm làm sâu sắc thêm quan điểm của Đảng “Coi đại đoàn kết dân tộc chính là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và là nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” , cùng với Đảng, Nhà nước và các tầng lớp Nhân dân đưa tỉnh nhà tiếp tục bứt phá, vững bước trong công cuộc đổi mới và hội nhập, bằng tất cả niềm tin, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và mong muốn sớm hiện thực hóa “khát vọng Sông Lam” thành “kỳ tích Sông Lam” , mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ, hòa cùng với khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hùng cường và hạnh phúc, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu./.

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 

Các đơn vị khác